Měření polétavého prachu (rozšíření Meteostanice)

Kvalita ovzduší je často opomíjená, především proto, že “není vidět”. To se ale dá změnit pomocí senzoru PMx (Particular Matters) – x udává velikost částic v mikrometrech (PM5 jsou tedy částice o velikosti 5µm).

Princip funkce senzoru polétavého prachu

Princip měření je jednoduchý, senzor obsahuje zdroj světla (LED, laser) a přijímací prvek (fotodioda, fototranzistor), který na procházející paprsek kouká z úhlu, takže zachytí světlo odražené od prachových částic.

Polétavý prach se usazuje v dýchacích cestách. Větší částice se vyfiltrují pomocí chloupků v nose. Částice menší než 10 µm (PM10) se mohou usazovat v průduškách a způsobovat zdravotní problémy. Částice menší než 1 µm dokážou proniknout až do plicních sklípků.

Krom vlastní nebezpečnosti polétavého prachu se na něj navíc ještě vážou těkavé organické látky látky (VOC – Volatile Organic Compounds), ty jsou pro arganismus toxické.

Inhalace PM10 poškozuje hlavně kardiovaskulární a plicní systém. Dlouhodobá expozice snižuje délku dožití a zvyšuje kojeneckou úmrtnost. Může způsobovat chronickou bronchitidu a chronické plicní choroby. V důsledku absorpce organických látek s mutagenními a karcinogenními účinky může expozice PM10 způsobovat rakovinu plic.

Mezi nejvýznamnější antropogenní zdroje atmosférického aerosolu patří:

  • vysokoteplotní procesy, především spalovací
  • cementárny, vápenky, lomy a těžba
  • prach ze stavebních ploch a z ploch bez vegetace

Významným zdrojem prachových částic jsou automobily s dieselovými motory, které nemají katalyzátor a jejich výfukové plyny obsahují množství malých prachových částic vznikajících nedokonalým spalováním nafty.

Polétavý prach vzniká téměř výhradně jako produkt lidské činnosti – při spalovacích procesech, tavení rud, ale také z půdy zbavené vegetačního krytu. Čím menší průměr částice má, tím déle zůstává v ovzduší.

V ČR je určen limit pro znečištění ovzduší pevnými částicemi (polétavý prach). Denní imisní limit je 50 µg/m3. Překročení tohoto limitu je tolerováno max. 35 dní v roce. (zdroj)